Guru Prasadi
Guru Prasadi
Publisher: Kripalu Muni Mandal
Author: Yogacharya Swami Shri Kripalvanandji
Publish Date: January 2006
  Language(s): Gujarati, Pages: 137
 
Bhavdarshan
Bhavdarshan
Publisher: Kripalu Muni Mandal
Author: Yogacharya Swami Shri Kripalvanandji
Publish Date: January 2006
  Language(s): Gujarati, Pages: 222
 
Prerana Piyush
Prerana Piyush
Publisher: Kripalu Muni Mandal
Author: Yogacharya Swami Shri Kripalvanandji
Publish Date: March 2005
  Language(s): Gujarati, Pages: 171
 
Shri Guru Govind Pujan
Shri Guru Govind Pujan
Publisher: Kripalu Muni Mandal
Author: Yogacharya Swami Shri Kripalvanandji
Publish Date: March 2005
  Language(s): Gujarati, Page: 109 (also available on CD)
 
Shri Shiva Mahimna Stotra
Shri Shiva Mahimna Stotra
Publisher: Kripalu Muni Mandal
Author: Yogacharya Swami Shri Kripalvanandji
Publish Date: March 2005
  Language(s): Gujarati, Pages: 77
 
Murti Puja (Idol Worship)
Murti Puja (Idol Worship)
Publisher: Kripalu Muni Mandal
Author: Yogacharya Swami Shri Kripalvanandji
Publish Date:January 2006
  Language(s): Gujarati, Pages: 50
 
Andhkar & Ujas
Andhkar & Ujas
Publisher: Kripalu Muni Mandal
Author: Yogacharya Swami Shri Kripalvanandji
Publish Date: January 2006
  Language(s): Gujarati, Pages: 111
 
Premdhara
Premdhara
Publisher: Kripalu Muni Mandal
Author: Yogacharya Swami Shri Kripalvanandji
Publish Date: March 2002
  Language(s): Gujarati, Pages: 220
 
Gita Gunjan
Gita Gunjan
Publisher: Kripalu Muni Mandal
Author: Yogacharya Swami Shri Kripalvanandji
Publish Date: January 2005
  Language(s): Gujarati, Sanskrit, Pages: 198
 
Sanatana Dharma
Sanatana Dharma
Publisher: Kripalu Muni Mandal
Author: Yogacharya Swami Shri Kripalvanandji
Publish Date: January 2006
  Language(s): Gujarati, Pages: 41
 
Guru Vachanamrut (Sadhak's Companion)
Guru Vachanamrut (Sadhak's Companion)
Publisher: Kripalu Muni Mandal
Author: Yogacharya Swami Shri Kripalvanandji
Publish Date: January 2006
  Language(s): Gujarati, Pages: 360
 
Shri Vishnu Shastra Naam
Shri Vishnu Shastra Naam
Publisher: Kripalu Muni Mandal
Author: Yogacharya Swami Shri Kripalvanandji
Publish Date: March 2005
  Language(s): Gujarati, Pages: 117
 
Aekeshwarvaad
Aekeshwarvaad
Publisher: Kripalu Muni Mandal
Author: Yogacharya Swami Shri Kripalvanandji
Publish Date: January 2006
  Language(s): Hindi, Pages: 83